EU/1/07/419/001-003

Rp.

J07BM02

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

CERVARIX injekční suspenze
Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 16, 18]
(rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V příbalové informaci naleznete:

1.Co je CERVARIX a k čemu se používá

2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CERVARIX užívat

3.Jak se CERVARIX užívá

4.Možné nežádoucí účinky

5.Jak přípravek CERVARIX uchovávat

6.Další informace

1. CO JE CERVARIX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CERVARIX je vakcína určená k ochraně žen před onemocněními způsobenými infekcí lidskými papilomaviry (HPV).

Mezi tato onemocnění patří:

Typy lidských papilomavirů (HPV) obsažené ve vakcíně (HPV typ 16 a 18) jsou zodpovědné přibližně za 70% případů rakoviny děložního čípku. Další typy HPV mohou rovněž způsobit rakovinu děložního čípku. Očkovací látka CERVARIX nechrání proti všem typům HPV.

Když je žena očkována vakcínou CERVARIX, vytvoří imunitní systém (přirozený obranný systém organismu) protilátky proti HPV. V klinických studiích bylo prokázáno, že CERVARIX chrání ženy ve věku 15 až 25 let před onemocněními vyvolanými HPV typu 16 a 18. CERVARIX rovněž stimuluje tvorbu protilátek u dívek ve věku 10 až 14 let.

CERVARIX není infekční a nemůže proto vyvolat onemocnění způsobená HPV.

CERVARIX se nepoužívá k léčení onemocnění způsobených HPV, pokud již v době očkování existují.

Použití vakcíny CERVARIX musí být v souladu s oficiálními doporučeními.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CERVARIX UŽÍVAT

Nepodávejte CERVARIX

jestliže osoba, která má být očkována:

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CERVARIX je zapotřebí

Lékaři je nutné sdělit, pokud osoba, která má být očkována:

Podobně jako je tomu u všech vakcín, ani CERVARIX nemusí úplně chránit všechny očkované jedince.

CERVARIX nechrání před onemocněními způsobenými infekcí HPV typu 16 nebo 18 osoby, které jsou již v době očkování nakaženy lidským papilomavirem typu 16 nebo 18.

I když Vás očkování může chránit před rakovinou děložního čípku, nenahrazuje pravidelné vyšetření děložního čípku. Měla byste proto pokračovat v plnění pokynů Vašeho lékaře ohledně vyšetření stěru z děložního čípku / PaP testu (testu, který odhalí změny v buňkách děložního čípku způsobené infekcí HPV) a v preventivních a ochranných opatření.

Protože CERVARIX nebude chránit proti všem typům lidského papilomaviru, mají se nadále používat vhodné prostředky na ochranu před HPV a pohlavně přenosnými chorobami.

CERVARIX nebude chránit před jinými onemocněními, která nejsou způsobena lidským papilomavirem.

Doba trvání ochrany po očkování není v současné době známa. V klinických studiích byla po první dávce pozorována u žen ve věku 15 až 25 let dlouhotrvající ochrana až po dobu 6,4 roku. Nutnost podání posilovací dávky (posilovacích dávek) nebyla zkoumána.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

CERVARIX může být během jedné návštěvy podán současně s kombinovanou booster (posilovací) vakcínou obsahující difterii (d), tetanus (T) a pertusi [acelulární] (pa) s nebo bez inaktivované poliomyelitidy (IPV), (dTpa, dTpa-IPV vakcíny), nebo s kombinovanou vakcínou proti hepatitidě A a B (Twinrix) nebo vakcína proti hepatitidě B (Engerix B) do odlišného místa aplikace (jiná část Vašeho těla, např. druhá ruka).

CERVARIX nemusí mít optimální účinek, pokud se podává s léčivými přípravky, které potlačují imunitní systém.

V klinických studiích nesnižovala perorální antikoncepce (např. tablety) ochranu vyvolanou přípravkem CERVARIX.

Prosím, informujte lékaře pokud osoba, která má být očkována, v současnosti užívá nebo v nedávné době užívala jakékoliv jiné léky včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu nebo v nedávné době dostala jakoukoliv jinou vakcínu.

Těhotenství a kojení

O podávání vakcíny CERVARIX v době těhotenství nejsou dostatečné údaje. Pokud během očkovacího období otěhotníte, měla byste se poradit se svým lékařem. Doporučuje se očkování odložit na dobu po ukončení těhotenství.

Před očkováním vakcínou CERVARIX se o kojení poraďte se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou k dispozici žádné informace, že by CERVARIX ovlivnil Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE CERVARIX UŽÍVÁ

Vakcínu CERVARIX bude lékař nebo zdravotní sestra aplikovat formou injekce do svalu v horní části paže.

CERVARIX je určen pro očkování žen od 10 let věku a starších. Lékař nebo zdravotní sestra Vám bude aplikovat celkem tři injekce, které Vám budou podány podle schematu:

První injekce: ve zvolený den
Druhá injekce: 1 měsíc po první injekci
Třetí injekce: 6 měsíců po první injekci

V případě nutnosti může být očkovací schéma pružnější. Prosím, požádejte svého lékaře o více informací.

Pokud se jako první dávka podá CERVARIX, doporučuje se, aby se třídávkové očkovací schéma dokončilo vakcínou CERVARIX (a ne jinou vakcínou proti HPV).

Vakcína nesmí být nikdy aplikována do žíly.

Pokud zapomenete, kdy máte dostat další dávku vakcíny CERVARIX

Je důležité, abyste se ohledně dalších návštěv řídili instrukcemi Vašeho lékaře nebo sestry. Pokud zapomenete přijít k lékaři pro další dávku vakcíny, zeptejte se ho, kdy máte přijít příště.

Pokud nedokončíte kompletní očkování skládající se ze tří dávek, nemusí se u Vás vyvinout nejlepší odezva na očkování a ochrana.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může, mít i přípravek CERVARIX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se vyskytly během klinických studií provedených s vakcínou CERVARIX, byly následující:

Velmi časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout více než 1 x na 10 dávek vakcíny):

Časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout méně než 1 x na 10 dávek, ale více než 1 x na 100 dávek vakcíny):

Méně časté (nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout méně než 1 x na 100 dávek vakcíny, ale více než 1 x na 1000 dávek vakcíny):

Nežádoucí účinky, hlášené po uvedení vakcíny CERVARIX na trh zahrnovaly:

K těmto reakcím zpravidla dochází ještě předtím, než opustíte ordinaci lékaře. Nicméně, pokud by se některé tyto příznaky u Vašeho dítěte vyskytly, musíte neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CERVARIX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

CERVARIX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2°C - 8°C).
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte v původním obalu tak, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje přípravek CERVARIX

Léčivými látkami jsou:

Papillomaviri humani1 typus 16 proteinum L12,3,4 20 mikrogramů
Papillomaviri humani1 typus 18 proteinum L12,3,4 20 mikrogramů

1 lidský papilomavirus = HPV

2 adjuvovaný na AS04 obsahující:
3-O-deacyl-4"-monofosforyl-lipid A (MPL)3 50 mikrogramů

3 adsorbovaný na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)3) celkem 0,5 miligramů Al3+

4 L1 protein ve formě neinfekčních, viru podobných částic (VLP, virus-like particles), vyrobený rekombinantní DNA technologií za použití bakulovirového expresního systému, který využívá buněk Hi-5 Rix4446 získaných z Trichoplusia ni.

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný (NaCl), dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného (NaH2PO4.2 H2O) a voda na injekci.

Jak přípravek CERVARIX vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční suspenze.

CERVARIX je zakalená bílá suspenze.

CERVARIX je dostupný v balení po 1, 10 a 100 jednodávkových lahvičkách (0,5 ml).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de l'Institut 89,
B-1330 Rixensart,
Belgie